AVÍS LEGAL

Propietari: Ferran Brugalada i Riu

Domicili Passeig del Remei, 15 baixos 08140 Caldes de Montbui

NIF: 53122756R

Telèfon: 938653072

Correu electrònic: advocat@ferranbrugalada.cat

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, i especialment en situacions en que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar galetes informàtiques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes informàtiques utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes informàtiques per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador no autoritza a tercers a redirigir directament als continguts concrets del lloc web llevat d’autorització expressa.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: advocat@ferranbrugalada.cat

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Granollers.


Política de Privacitat

COM PROTEGIM LES SEVES DADES PERSONALS?

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: Ferran Brugalada N.I.F nº: 53122756R amb adreça postal al Passeig del Remei, 15 bxs. CP: 08140 de Caldes de Montbui i amb correu electrònic: advocat@ferranbrugalada.cat

2.- Com s’han obtingut les seves dades personals?

S’han obtingut les seves dades de caràcter personal d’alguna de les següents fonts:

 • Aportades per vostè en la sol·licitud de serveis professionals realitzada, per a la formació de la relació contractual i com a conseqüència del desenvolupament de la mateixa.
 • Cedides per l’Il·lustre col·legi de d’advocacia de Granollers a per sol·licitar vostè assistència jurídica gratuïta i havent-se reconegut la mateixa, li he estat designat com a lletrat pel torn d’ofici.
 • Aportades per vostè al haver estat requerit per assistir-lo per part d’un Jutjat o bé d’un cos policial.
 • Aportades per vostè al haver contactat amb el responsable del tractament per qualsevol dels mitjans establerts a tal efecte.
 • Cedides per terceres persones (físiques o jurídiques) amb qui hi ha contracte de tractament de dades degudament signat.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades personals es troba en el desenvolupament i execució de la relació contractual formalitzada i/o relació d’assistència jurídica amb vostè, així com en el compliment d’obligacions legals que són d’aplicació.

 • Pel compliment del contracte i/o relació d’assistència jurídica.
 • Pel compliment de les diferents obligacions legals .
 • Per interès legítim, per exemple, per millorar els nostres serveis jurídics a través d’estudis i anàlisis, o per gestionar les seves sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que puguin sorgir.
 • Amb el seu consentiment, per l’enviament de notícies jurídiques del seu interès.
 • Conèixer la seva solvència patrimonial i de crèdit.
 • Prevenció del frau i blanqueig de capitals.
 • Tractament de les seves dades de salut.
 • Remetre informació publicitària de productes i/o serveis, a través de qualsevol mitjà de comunicació, incloent canals electrònics. Vostè pot oposar-se expressament a aquesta finalitat del tractament utilitzant els canals habilitats per a això.

4.Quin tipus de dades son objecte de tractament?

Mentre es mantingui la relació contractual, vostè autoritza a que pugui tractar les següents dades de caràcter personal:

 • Les seves dades identificatives i de contacte (per exemple, nom, cognoms, document d’identitat, edat ,adreça postal i electrònica i telèfon).
 • Dades econòmiques i laborals (per exemple, . situació laboral, professió, dades del seu compte bancari).
 • Dades de solvència patrimonial (per exemple, , dades sobre l’incompliment d’un deute contret amb una empresa privada, dades sobre els deutes contrets amb organismes públics i similars.).
 • Dades de circumstàncies familiars i dades socials i econòmiques (per exemple, estat civil, tipologia de persones segons edat i nivell d’estudis que habiten en l’entorn geogràfic en el qual vostè resideix)
 • Dades personals de tercers que vostè ens aporti per a dur e terme els nostres serveis legals (per exemple familiars, coneguts, amics, veïns o empleats). Sobre això, vostè garanteix haver obtingut el consentiment d’aquests tercers per a la realització d’aquest tractament.

Adicionalment, queda informat que en cas que sigui necessari, podran ser tractades les dades personals relatives a la seva salut, amb la finalitat exclusiva de gestionar, desenvolupar i executar les prestacions de serveis legalment exigibles. En conseqüència,  vostè accepta expressament que Ferran Brugalada tracti les seves dades de salut amb la finalitat anteriorment indicada.

5. Amb quina finalitat continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris amb la finalitat de d’oferir l’assessorament legal, administratiu i assegurador segons s’escaigui en cada cas, i per l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

6. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini mínim de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

7. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades personals tractades per assolir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicades als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la comunicació. En virtut de l’anterior, les següents comunicacions de dades persegueixen garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual i prestació de servei, així com a complir obligacions legals que exigeixen realitzar les esmentades comunicacions:

 • A entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments.
 • A entitats asseguradores per a la celebració i/o modificació del contracte d’assegurança de responsabilitat civil si fos necessari en virtut de la relació contractual entre el responsable del tractament i l’entitat asseguradora.
 • A institucions públiques semi-públiques quan la comunicació sigui necessària per a la prestació del servei legal encomanat.
 • A professionals col·laboradors del responsable del tractament amb qui hi hagi un contracte d’encarregat de tractament degudament signat.
 • A entitats dedicades a la intermediació d’assegurances amb la finalitat que li puguin remetre comunicacions comercials.

8. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protecciodades@ferranbrugalada.cat acreditant la seva identitat o per escrit a l’adreça Passeig del Remei, 15 bxs. CP: 08140 de Caldes de Montbui acreditant també la seva identitat.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació pot adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  www.apdcat.cat o a l’agència espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es