Incapacitació de persones

Trobem exemples d’abusos per part de persones d’aquells que són més febles. A tall d’exemple:

A la societat on vivim cada cop hi ha més persones que tenen afectada la seva voluntat, per diferents motius, no disposen de capacitat ni discerniment necessari per comprendre i saber com governar-se per si mateixos, i això els pot provocar perjudicis alhora d’administrar els seus béns.

En aquests casos la llei preveu una sèrie de mecanismes a través de la incapacitació per protegir-les i facilitar-los els instruments necessaris per suplir i complementar la seva falta de capacitat.

Per a què serveix la incapacitació?

Es un instrument legal per protegir la persona que està, per naixement o causes sobrevingudes, mancada de la capacitat suficient per governar-se. És un instrument útil per evitar, sobretot en l’esfera patrimonial, les manipulacions i enganys de terceres persones, donat, que l’incapacitat (sotmès a tutela o curatela) no pot efectuar actuacions per si sol de disposició patrimonial.

Quines són les causes d’incapacitació?

Principalment la malaltia o deficiència física o psíquica que impedeix a la persona governar-se a si mateixa.

Qui està legitimat per instar una incapacitació?

El cònjuge o la parella de fet, els descendents i en el seu defecte els ascendents i els germans.

El Ministeri Fiscal està obligat a instar la incapacitació, en cas d’inexistència dels anteriors, o bé si aquells no la demananen. (757.2 LEC).

Quin és el procediment?

El procediment comença amb una demanda signada per advocat i procurador al jutjat del domicili de la persona que es vol incapacitar. La demanda ha d’anar acompanyada de tots aquells informes mèdics i documents que acreditin l’existència de causes d’incapacitació. Serà necessària la proposició d’una persona per tal d’exercir el càrrec de tutor.

Només es pot declarar incapaç a una persona per mitjà d’un procediment judicial. La sentència que declari la incapacitat haurà d’establir l’abast de la incapacitació i els límits. També s’ha de fixar el règim de tutela i la persona o persones que hauran de vetllar pel patrimoni de l’incapaç. En la sentència es pot acordar l’internament en un centre. La sentència s’haurà d’inscriure al registre civil del lloc de naixement.