Què és una clàusula sòl?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha resolt finalment els assumptes C-154/15, C-307/15, C-308/15 i conclou que l’article 6, apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, ha d’interpretar-se en el sentit que s’oposa a que una jurisprudència nacional limiti en el temps els efectes restitutoris vinculats a la declaració d’abusivitat, en el sentit de l’article 3, apartat 1, de l’esmentada Directiva, d’una clàusula continguda en un contracte celebrat entre un consumidor i un professional, circumscrivint els efectes restitutoris exclusivament a les quantitats pagades indegudament en l’aplicació de l’esmentada clàusula amb posterioritat al pronunciament de la resolució judicial mitjançant la que es va declarar el caràcter abusiu de la clàusula en qüestió.

Aquesta Sentència dictada pel TJUE deixa sense cap mena d’efecte la Sentencia del Tribunal Supremo Espanyol 1916/2013 de 19 de marzo de 2013 que deia en el seu paràgraf 294. “[…] procede declarar la irretroactividad de la presente sentencia, de tal forma que la nulidad de las clàusules no afectarà a las situacions definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa jugada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia”.

Què és una clàusula sòl?

Es un límit a la baixada del límit d’interès en un préstec o crèdit amb interès variable.

Es un límit a la baixada del límit d'interès en un préstec o crèdit amb interès variable.. Click To Tweet

Què implica que la Sentència del TJUE contradigui la Sentència del Tribunal Suprem?

La deixa sense efecte com avançàvem, doncs la Doctrina del TJUE es d’aplicació imperativa per a tots els estats membres de la UE sense cap excepció.

Si tinc una clàusula sòl en el meu contracte de préstec o crèdit com m’afecta la Sentència?

En primer lloc hauríem de dir que l’existència d’una clàusula sòl en qualsevol contracte formalitzat entre un professional o empresa i un usuari o consumidor es abusiva i per tant no pot desplegar els seus efectes. No és pot aplicar.

Quin efecte ha tingut l’aplicació de la clàusula sòl en el meu préstec o crèdit?

S’ha d’analitzar cada cas concret, però si generalitzem, podem afirmar que amb tota probabilitat s’ha produït un pagament excessiu d’interessos.

Què diuen les entitats bancàries al respecte de la Sentència del TJUE?

L’Associació Española de Banca (AEB) indicava ahir que s’ha d’esperar a veure “com es traslladarà la sentència a la jurisprudència espanyola”, per la seva banda la CECA (que representa les Caixes) indicava que aquesta sentència del TJUE “no és d’aplicació directa”.

Des de quan s’ha d’anular aquesta clàusula sòl?

Des de la formalització del préstec o crèdit. Com si mai hagués existit. Si ha desplegat efectes en algun moment, el consumidor o usuari té dret a la restitució del que ha pagat en excés.

Puc eliminar jo mateix la clàusula sòl?

Després de la Sentència dictada pel TJUE, i el ressò que ha tingut, ningú pot al·legar desconeixement, no obstant un cop vostè demani això al banc, per escrit, el més normal es que no li retornin res.

M’obligarà el meu banc o caixa a demandar-lo per recuperar els diners que he pagat de més?

Com dèiem abans, la posició de la patronal dels bancs i caixes sembla ser que així sigui, fins i tot des de el govern central sembla que s’opti per aquest camí.

Lamentablement, això ho redueixen a un càlcul de probabilitats, tenint la certesa que no tothom demandarà. La banca es pregunta.

  • Si tinc x usuaris i consumidors que podrien demandar-me quants ho faran?
  • Quin cost em suposarà que em demandin, només un percentatge del total?
  • Dels que em demandin, quants assumptes perdré, quants en guanyaré i quants en pactaré?
  • Dels que perdi, quan hauré de pagar? Podré recórrer?

És molt important ser conscient que demandar al banc per l’abusivitat de la clàusula sòl o altres que puguin existir no implica de cap manera un canvi en la relació jurídico-contractual.

Quina quantia puc recuperar?

Concretar una quantia sense conèixer el cas concret, és molt complicat, però alguns economistes s’han atrevit a aventurar que entorn d’un 2% del capital amortitzat. No obstant s’ha d’estar al cas concret.

Quan em costarà?

En funció de la demanda que plantegem i del full d’encàrrec i les opcions de pagament que vostè triï. En adaptem a les seves possibilitats.

Recopili tota la documentació i demani’ns una visita. La primera visita es gratuïta.
caldes@caldesadvocats.com