Reclama la devolució del que has pagat indegudament per aplicació de clàusules terra i despeses de l’hipoteca.

Darrerament s’han produït dues novetats jurisprudencials que afecten a la majoria d’hipoteques existents.

PRIMER:

El RD-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en materia de clàusules sòl que arrel de la Sentència de data 21 de desembre de 2016 del TJUE en els assumptes acumulats C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15 ha posat en funcionament un mecanisme per instar a les entitats financeres a la DEVOLUCIÓ del capital percebut en excés per aplicació de les clausules terra, previ càlcul de la quantia a retornar, i amb el desglossament dels interessos.

S’ha de tenir present que l’entitat té un termini màxim per respondre de TRES MESOS i que pot oposar-se, comunicant les raons que motiven la seva decisió, en aquest darrer cas queda oberta la via de reclamació judicial.

SEGON:

La Sentencia del Tribunal Suprem número 705/2015 de 23 de desembre, respecte a les despeses derivades de l’escriptura hipotecaria considera ABUSIVA y NULA la practica de fer pagar a l’hipotecant (deutor) les següents despeses:

 • Factures de Notaria
 • Factures del Registre de la Propietat
 • Impost d’Actes Jurídics Documentats
 • Despeses judicials o extra-judicials derivats de l’incompliment de les seves obligacions de la prestataria, inclosos els honoraris d’advocats.
 • Despeses de tramitació de l’escriptura davant del Registre de la Propietat i de l’Oficina Liquidadora.
 • Despeses per exigir el compliment d’allò pactat.
 • Despeses de la tasació inicial de l’immoble i les successives taxacions. Aquesta Despesa ha estat considerada per la Il·lustre Audiència
 • Provincial de Girona (Sentencia 55/2016 de 10 de març) que ha de ser l’empresari qui asumeixi aquestes despeses per trobar-se compre en l’article 80.3 lletra a) de TRLGCU, doncs l’hipoteca ha de tenir un valor de tasació, i que es de l’interés del prestamisa saber si la finca cobreix el crèdit.

Per dur a terme l’esmentada reclamació amb les màximes garanties, desde Caldes Advocats els oferim la possibilitat de tramitar el procediment extra-judicial, i en el supòsit de ser denegat, instar la DEMANDA JUDICIAL corresponent.

Les despeses de l’esmentada reclamació són del CINC PER CENT (5%) de la quantia recuperada, amb un mínim de tres-cents euros (300€) més IVA.

En el supòsit d’interposar una DEMANDA JUDICIAL posterior, els imports Elimina la imatge destacadaentregats es detraurien dels honoraris posteriors, que es fixaran independentment.

Es imprescindible l’entrega de la següent documentació:

 • Copia de l’escriptura de l’hipoteca.
 • Darrer rebut de l’hipoteca.
 • Facturas o rebuts del Registre, Notari, Gestoria, Tasació…etc.
 • Impost d’Actes Jurídics Documentats
 • Fotocopia DNI.

Contacti’ns

fbrugalada@icavor.com