Clàusula sòl. Què faig si tinc una?

La inserció indiscriminada de clàusules abusives en contractes de crèdit o préstec hipotecari, de forma massiva per part d’entitats financeres, no hagués saltat a la llum si la situació econòmica de les persones, no hagués estat al límit, degut principalment a les tensions econòmiques que els més dèbils han pagat.

Les clàusules sòl no són abusives:

Per si mateixes les clàusules sòl no són abusives, hauran d’acomplir una sèrie de requisits establerts pels Jutjats, per tant l’únic que pot decretar l’abusivitat d’una clàusula sòl, com l’abusivitat de la resta de clàusules (de venciment anticipat, de despeses de constitució, de càlcul d’interessos etcètera) es un Jutge en una Sentència.

No obstant, arrel de la Sentència del TJUE s’ha dictat el RD-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl que arrel de la Sentència de data 21 de desembre de 2016 del TJUE en els assumptes acumulats C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15 ha posat en funcionament un mecanisme per instar a les entitats financeres a la DEVOLUCIÓ del capital percebut en excés per aplicació de les clàusules terra, previ càlcul de la quantia a retornar, i amb el desglossament dels interessos.

Davant aquesta situació nosaltres recomanem dur a terme la reclamació extra-judicial, SEMPRE amb assessorament d’un ADVOCAT, donat que es podria repetir la situació, no volguda, de ser assessorat novament pel banc. Així ens assessoraria aquell a qui estem presentant en una reclamació!. Repetiriem exactament la mateixa situació, que es va produir quan el banc, ens va assessorar alhora de signar l’hipoteca.