Heu rebut un SMS del Jutjat?

Heu rebut un SMS del Jutjat?

No patiu. Si és un missatge d’un jutjat ve acompanyat d’un codi segur de verificació o CSV.

El codi de CSV té 20 o 40 caràcters segons sigui codi curt o llarg.

Com verificar la veracitat del missatge?

És mol senzill a través de la web del CGPJ introdueix el codi CSV.