Modificació del 294 LOPJ

Modificació del 294 LOPJ

Per declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat dels incisos “per inexistència del fet imputat” i “per aquesta mateixa causa” .

La modificació del 294 LOPJ per la vulneració dels articles 14 i 24 de la Constitució espanyola serà possible gràcies a una nova sentència del TC. Això pot suposar una reducció en l’ús de la presó preventiva per part d’alguns magistrats i jutges d’instrucció. Sembla ser que la llibertat com a bé absolut comença a ser entès per algunes instàncies.

Segons la nota de premsa 81/2019 el Tribunal Constitucional procedeix a declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels incisos “per inexistència del fet imputat” i “per aquesta mateixa causa”, de l’article 294.1 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial”.  

La modificació del 294 LOPJ suposa que aparentment que quedarà redactat com segueix: Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

Preguntes i respostes.

Personalment considero que la supresió de les incisos indicats, provocant una modificació de l’article 294 LOPJ té conseqüències importants:

  1. Primar la llibertat de les persones.
  2. Evitar l’ús indiscriminat i abusiu de la presó preventiva per part d’alguns jutges i magistrats.
  3. Acostar la conceptualització de la presó preventiva espanyola als estandars de la UE.

Quan reclamar la indemnització de l’article  294 LOPJ?

En supòsits d’error judicial i de dany causat per l’anormal funcionament de l’Administració de Justícia.

Com reclamar la indemnització del 294 LOPJ?

Mitjançant el procediment de responsabilitat patrimonial de l’estat.

A qui ha d’anar dirigida la reclamació d’ indemnització del 294 LOPJ?

Al Ministeri de Justícia.

Com s’estableix la indemnització de l’article 294 LOPJ?

En funció de tres paràmetres:

  1. El temps de privació de llibertat efectiva.
  2. Les conseqüències personals de la privació de llibertat.
  3. Les conseqüències familiars arrel de la privació de llibertat.

Prescriu l’acció de l’article i 294 LOPJ?

Si, el dret a demanar indemnització prescriu a l’any, a partir del dia en que es va poder exercir.