Parella de fet i pensió de viudetat

Parella de fet i pensió de viudetat

Problemàtica derivada de la parella de fet i pensió de viudetat arran de la mort d’un dels membres de la parella.

La Sentència del 24 de març de 2.022 (STS 1290/2022 – ECLI:ES:TS:2022:1290) determina el criteri sobre la parella de fet i pensió de viudetat pública. Desestima un recurs de cassació interposat per una viuda va sol·licitar una pensió de viudetat.

Déjà vu del Tribunal Suprem.

Retorn a la tesi adoptada el 21 d’abril de 2.021 (STS 1541/2020 – ECLI:ES:TS:2020:1541). El reconeixement del dret a la percepció de la pensió de viudetat s’havia d’acreditar per inscripció o constitució de la parella de fet.

Exigència del requisit de l’article 38.4 (Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 abril), segons el qual perquè una a parella de fet pugui obtenir una pensió de viudetat pública, s’acreditarà l’existència de la parella de fet mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics o mitjançant document públic en què consti la constitució de la dita parella amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant.

El TC va confirmar, en relació amb la parella de fet i la pensió de viudetat, que la norma és un benefici exclusiu de les parelles de fet constituïdes de la forma legal. Així doncs el TC va ressaltar el caràcter formal o ad solemnitatem del pressupost d’existència de la parella de fet. (STC 40/2014, de 11 de març ECLI:ES:TC:2014:40, STC 44/2014 y 51/2014).

Et recomano si ets parella de fet , o bé la inscripció en el corresponent registre o bé la constitució de la parella de fet per mantenir oberta la possibilitat d’obtenir una pensió de viudetat pública.

Per més informació podeu concertar una visita telemàtica o presencial.