Ferran Brugalada Riu Advocat

Ferran Brugalada, com a advocat, dono el meu parer professional sobre qüestions de dret. També defenso els interessos aliens en tribunals i organismes oficials. Considero que la principal funció de l’advocat és la preventiva, doncs un assessorament previ evita conflictes. Abans de realitzar qualsevol acte amb transcendència jurídica és necessari consultar un advocat.

La meva actuació professional es fonamenta en els principis de llibertat i independència. La bona fe il·lustra les relacions amb els meus clients. El secret professional es garantia pel client i els seus interessos. Intento donar solucions i respostes de proximitat als meus clients a través d’una relació professional basada en la confiança i en el compromís. Exerceixo com a advocat i mediador d’assegurances. Disposo d’experiència professional en el món assegurador des de l’any 1.994 i en litigació des de l’any 2.004 en diverses àrees. Ofereixo serveis jurídics integrals als meus clients, tant en l’àmbit de l’assessoria jurídica preventiva, com en la contenciosa, en coordinació amb experts d’altres matèries, per tal de no deixar cap escletxa. Sóc membre d’una xarxa d’advocats a nivell nacional amb despatxos a Madrid, Sevilla, Sant Cugat, Mataró, Girona, Sabadell, Figueres i Granollers motiu que ens permet oferir els nostres serveis a tot Espanya.

Objectiu

Oferir un servei de qualitat, personal i integral tant per a particulars com per a empreses cercant una resposta propera i satisfactòria a les necessitats que se’ns plantegen. La proximitat amb els clients, l’agilitat,  la professionalitat i la comunicació amb un llenguatge planer son elements que es deriven de la meva manera d’entendre la professió, que no és altra que estar al servei dels meus clients.

Valors

Crec fermament en el contingut de la Declaració Universal dels Drets Humans i per això defenso en les meves actuacions el seu contingut tenint sempre present que: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Tothom és igual davant la llei i té dret d’obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació. Subscric els 10 principis del pacte mundial de Nacions Unides en matèria de Drets Humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció i m’esforço per fer-los efectius en tots els àmbits de la meva vida, especialment pel que fa referència a:

 • Respecte als drets humans i la lluita contra la discriminació.
 • L’abolició del treball infantil i forçós.
 • Responsabilitat ambiental.
 • Evitació de la corrupció en totes les seves vessants.
 • Llicenciatura en Dret per la UAB 2.004
 • Màster en Dret Fiscal per l’Icab 2.005
 • Màster de Pràctica de l’Advocacia CGAE-CICAC 2.006-2.007
 • Especialista en Jurisdicció de Menors.
 • Especialista en Violència de Gènere.
 • Especialista en Dret de Successions.
 • Membre de juntes de Govern de GAJ de Granollers (2.006-2.011).
 • President del GAJ de Granollers 2.010-2.011
 • President de Joves Advocats de Catalunya 2.013-2.015

Autor de diferents articles.