Servei caldes advocats

Caldes Advocats li oferim altres serveis professionals:

Serveis inmobiliaris

Assessorament en la compra i venta de tot tipus d’inmobles.

Gestió de les obligacions derivades de l’adquisició de terrenys i immobles.

Assessorament per l’obtenció de llicències i permisos administratius.

Redacció de tot tipus de contractes immobiliaris. Constitució d’entitats i societats immobiliàries.

Arrendaments: gestió d’arrendaments urbans i rústics. Desnonaments, actualització i reclamació de rendes.

Contractes d’arres i compravenda.

Comunitats de propietaris: Reclamacions de danys, reclamacions a veïns morosos, impugnació d’acords i responsabilitat de President i Secretari.

Serveis d’assegurances

Podem definir assegurança com un contracte de caràcter onerós, la finalitat del qual és la cobertura d’un o més riscs determinats pel cas de què s’esdevingui un sinistre. L’assegurança proposa donar seguretat contra un risc incert i futur. La seguretat que proposa l’assegurança no suprimeix el risc, sinó que el valora econòmicament; aquesta valoració econòmica es tradueix en una compensació en cas de sinistre.

Amb experiència en el mòn assegurador desde l’any 1 996 li oferim l’assessorament en la contractació d’assegurances de qualsevol caire per tal de trobar-se ben protegit, vostè i els seus en tot moment. Així mateix amb el bagatge i l’experència professional en cas que una asseguradora refusi la cobertura d’un sinistre o en redueixi la indemnització quan, aparentment, no existeixi cap motiu contractual per fer-ho oferim: Dur a terme un estudi de viabilitat d’una reclamació extra-judicial o judicial a la companyia en virtut de la relació contractual i la normativa aplicable.

Consultoria

Consultoria per particulars i empreses a través d’iguales.

La iguala es un servei pre-pactat entre el client i el lletrat que inclou les consultes jurídiques que puguin esdevenir sense necessitat de concertar visites cada vegada que aparegui un dubte o una consulta de caire jurídic.