Dret de família divorci

El dret de família que regula les conseqüències jurídiques de la relacions de família, provinents del matrimoni i del parentiu. Una part de la doctrina el considera una branca autònoma del dret.

Es troba inclòs en el dret de les persones llur capacitat, i els procediments derivats de la mateixa i les obligacions posteriors: Incapacitats, tuteles, curateles, nomenament de tutor i defensor judicial, rendició de comptes i defensa del patrimoni de l’incapaç.

Assessorament i direcció lletrada en:

 • Redacció d’acords i capitols pre-matrimonials.
 • Separació, divorci i nul·litat eclesiàtica.
 • Eficàcia civil de les resolucions de tribunals eclesiàtics.
 • Guarda i custòdia i aliments.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Prodediments de determinació de la filiació i paternitat.
 • Actualització i reclamació de pensions d’aliments.
 • Procediment d’oposició a ressolucions administratives en matèria de protecció de menors.
 • Procediment per determinar la necessitat del consentiment en l’adopció.
 • Procediments sobre la capacitat i prodigalitat de les persones.
 • Reintegració de la incapacitat i modificació dels extrems de la incapacitació.
 • Internament no voluntari per transtorn psíquic.
 • Procediments de familia (separació, divorci, reclamació d’aliments, modificació de mesures definitives, mesures cautelars…)
 • Procediments d’incapacitació de les persones.