Dret bancari

Dret Bancari

Assessorament i direcció lletrada en:

 • Accions de Bankia
 • Nulitat d’obligacions subordinades i participacions preferents.
 • Nulitat de clàusules sòl.
 • Execucions hipotecàries i/o prèstecs
 • Negocació de dacions en pagament.
 • Assistència en notaries i bancs.

Dret d’obligacions i contractes i dret de coses i béns

Assessorament i direcció lletrada en:

 • Procediments ordinaris, verbals, monitoris i de jurisdicció voluntària.
 • Procediments de reconeixement de títols estrangers.
 • Procediment de divisió judicial de patrimonis.
 • Procediment de divisió de l’herència.
 • Procediments sumaris per la defensa dels drets reals.
 • Procediments de desnonament i execució posterior.
 • Procediments d’execució.
 • Procediments de consumidors i sobre les condicions generals de contractació.

Intervenció i direcció lletrada en:

 • Reclamacions de quantitat
 • Responsabilitat contractual
 • Responsabilitat extracontractual
 • Procedimients monitoris, verbals i ordinaris
 • Embargaments
 • Redacció de qualsevol tipus de contracte.
 • Redacció de documents notarials